Fair Practice Code Compositieopdracht

Geplaatst op

The composers’ association Nieuw Geneco present a ‘Fair Practice Code’ for compositions in cooperation with Kunsten92, Fonds Podiumkunsten and the Dutch Publishers association. Presented at the Gaudeamus Festival in Tivoli/Vredenburg on September 6th…   

Here you can find the Dutch text of this code. The English version will be published later.

Bij een compositieopdracht zijn verschillende partijen betrokken: de opdrachtgever, uitvoerende(n), programmeur, uitgever, fondsen en andere financiers en uiteraard de componist zelf. Een goede overeenkomst begint bij een gedeelde visie op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van alle partijen, plus een open, tijdige en complete communicatie.

De Fair Practice Code Compositieopdracht biedt een leidraad om tot evenwichtige afspraken te komen.

1. Eerlijke vergoeding voor werk, volgens de honorariumtabel

 • a)  De opdrachtgever honoreert de compositorische inspanningen van de componist minimaal conformde honorariumtabel van Nieuw Geneco. Deze honorariumtabel is de sectorbreed onderschreven Fair Practice rekenmatrix voor een compositieopdracht. De tabel werkt op basis van speelduur, bezetting en bewerkelijkheid.
 • b)  Uitvoeringskosten zoals bladmuziek en overige werkzaamheden zijn hier niet bij inbegrepen.

2. Leg tijdig alle afspraken vast

 • a)  Alle betrokkenen maken tijdig contractafspraken en zorgen voor naleving.
 • b)  Opdrachtgever en opdrachtnemer maken vooraf heldere afspraken over het onder I. bedoelde honorarium ende vergoeding van de overige werkzaamheden en kosten, zoals het begeleiden van repetities, het houden van een lezing of inleiding, de reis- en verblijfkosten.
 • c)  Alle betrokkenen maken heldere afspraken over de (haalbare) kosten voor uitvoering. Denk aan extra musici,instrumenten, bladmuziek en technische uitvoeringskosten.
 • d)  Alle betrokkenen zijn transparant over de begroting en het dekkingsplan, waarin ook hetcompositiehonorarium, rechten en de bijkomende kosten voor de productie volledig zijn opgenomen.
 • e)  De componist wordt tijdig betrokken bij de tekst en inhoud van een subsidieaanvraag. Goede artistiekeafstemming en motivatie versterkt de kwaliteit van de aanvraag.
 • f)  Betrokkenen leggen vooraf hun afspraken vast over financiering en de gevolgen van onvolledige financieringin financiële scenario’s en een beslismoment (go/no go, garantiebedragen).
 • g)  Gelden die door subsidiegevers als compositiehonorarium zijn toegekend, worden 100% aan de componistuitgekeerd en niet voor andere doeleinden gebruikt (zie ook I. b).
 • h)  Alle betrokken werken mee aan heldere afspraken over deadlines en levering van uitvoeringsmaterialen.

3. Handhaaf auteursrechten. Klein of groot recht? Groot? Apart regelen!

 • a)  Zie toe op rechtenafdracht en licentie. Zorg tijdig voor toestemming van het muziekgebruik en zorg voor correcte bronvermelding, naamsvermelding.
 • b)  Producent en componist (of diens rechtverkrijgende, zoals een uitgever) maken heldere afspraken over auteursrechtelijke vergoeding bij openbaarmaking van de muziek. Hieronder vallen ook afspraken rond mechanische rechten en groot recht.
 • c)  Groot recht (muziek voor theater, dans, etc.)* moet apart worden geregeld tussen producent en componist (of diens rechtverkrijgende) en moet een vaste post op de begroting zijn van een dans- en (muziek)theatrale productie.
 • d)  Wederzijds inzicht in zowel inkomstenstromen als investeringskosten van alle partijen is van belang voor de vaststelling van een billijk aandeel in de verdiensten voor de componist.
 • e)  Maak zo nodig gebruik van de geschillencommissie auteurscontractenrecht.

4. Opgave van gespeelde programma’s en uitzendingen

De gebruiker van de compositie zorgt voor opgave van het volledig gespeelde programma en de uitzendingen aan de collectieve beheer organisatie Buma/Stemra. Een volledige opgave van het gehele programma van gespeelde werken (zowel het auteursrechtelijk beschermde als het publiek domein repertoire) is van belang, want alleen dan komt het geld bij de rechthebbenden terecht.

5. Uitvoeringsmateriaal apart regelen!

 • a) De vervaardiging van bladmuziek en partijen is niet inbegrepen in het opdrachthonorarium van de componist (zie I.). De opdrachtgever dient een apart budget te reserveren voor uitgeversmaterialen, de huur of de aankoop van de bladmuziek.
 • b) Alle betrokkenen maken tijdig afspraken over de vervaardiging, kosten en planning van deuitvoeringsmaterialen.

6. Duurzaamheid: ontwikkelen van publiek, repertoire en speelkansen

 • a)  Alle betrokkenen zetten zich in om meerdere uitvoeringen van het opdrachtwerk te faciliteren, het werk op het repertoire te houden en zo een duurzame relatie op te bouwen met het publiek.
 • b)  Opdrachtgever, auteur, uitvoerenden en uitgever streven naar een goede afstemming en versterking van promotie-inspanningen.
 • c)  Exclusieve rechten op het uitvoeren van een compositie zijn alleen billijk als het werk in de betreffende periode een substantieel aantal maal uitgevoerd/uitgezonden wordt.
 • d)  Opdrachtgever en opdrachtnemer bevorderen coproductie en uitvoering door anderen.
 • e)  Opdrachtgever en opdrachtnemer dragen zorg voor de blijvende vindbaarheid, het beheer en behoud van de partituren.
 • f)  Opdrachtgever en opdrachtnemer dragen zorg voor blijvende vindbaarheid van een audio dan wel audiovisuele registratie of een professionele opname.

Download the code from Nieuw Geneco